KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, veri sorumlusu olan Themis Sigorta Aracılık ve Hasar Danışmanlık Hizmetleri LTD ŞTİ. (“Şirket” veya “Acenteliğimiz”) tarafından aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve Acenteliğimiz müşterilerini ve web sitesi ziyaretçilerimizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz, KVK Kanunun 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartlarına ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartlarına uygun olarak işlenmektedir. Bu bağlamda açık rızanızın olması halinde veya açık rızanız aranmaksızın;

 

  1. a) Kanunda açıkça öngörülmesi,
  2. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
  3. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

  1. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
  2. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
  3. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Hallerinde kişisel verileriniz tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, acenteliğini yaptığımız sigorta şirketleri, sigorta aracıları, destek hizmeti sağlayıcıları, denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili meslek kuruluşları, iş ortakları, finans kuruluşları, hukuk, avukatlık büroları, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarıyla paylaşılmaktadır.

Ayrıca, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi; bulut, e-posta hizmetlerinden yararlanılması amaçlarıyla sunucuları yurtdışında bulunan veri depolama ve/veya bulut hizmeti sağlayıcısı firma ile paylaşılabilecektir.

Veri sahibi olarak, Sosyal medya vb iletişim araçları ile alenileştirilen kişisel verileriniz KVKK sınırlarında işlenmektedir.

KVKK’nın 11. Maddesinde kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklarınız belirtilmiş olup, aşağıda yer alan hususlarda Acenteliğimize başvuruda bulunabilirsiniz.

 

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yazılı veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de düzenlenen yöntemlerle Acenteliğimize iletmeniz durumunda, talebinizin içeriğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak talebiniz sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen hangi hak veya haklarınızı kullanmayı talep ettiğinize yönelik açıklayıcı talebinizi; internet sitemizdeki başvuru formunu doldurarak basılı halde imzalı bir nüshasını adresimize gönderebilir, bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla iletebilirsiniz.